Contact Us

Contact Us

Shanghai Zhujiajiao Ancient Town Tourism Development Co., Ltd

Address: No. 180, Xinxi Road, Zhujiajiao Town, Qingpu District, Shanghai (Post code: 201713)
Tel: 021-59240077
Fax: 021-59240055
Complaint Tel.: 021-59245559
Business hours: 8:30-16:00

Zhujiajiao Ancient Town tourist center
Address: No. 555, kezhiyuan Road, Zhujiajiao Town, Qingpu District, Shanghai

Zhujiajiao Ancient Town tourist sub center
Address: No. 172, Xinfeng Road, Zhujiajiao Town, Qingpu District, Shanghai
Emergency call: 021-59242774 (Zhujiajiao Police Station)

ZHUJIAJIAO